معرفی اداره کل امور آموزشی

اداره كل امور آموزشي دانشگاه عهده‌دار نظارت بر حسن اجراي آئين‌نامه‌ها و فعاليت‌هاي آموزشي دانشكده‌ها، انجام كليه خدمات آموزشي مرتبط با دانشجويان از بدو ورود تا پايان فارغ‌التحصيلي، مكاتبات متعدد با سازمان‌ها و دانشگاه‌هاي مختلف كشور در خصوص دانشجويان و فارغ‌التحصيلان و ... مي‌باشد.

امور پذيرش و مشمولين و امور فارغ‌التحصيلان از واحدهاي زيرمجموعه اين اداره كل مي‌باشند.


6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0