روند مهمان و انتقالی

    دانشجويان جهت ميهماني و انتقال دائم (بدون تغيير رشته)، بايد از اول ارديبهشت ماه هر سال در سامانه سجاد (وابسته به سازمان امور دانشجويان) ثبت‌نام نمايند. درخواست دانشجويان پس از بررسي و تائيد توسط دانشگاه مبدا، جهت تصميم‌گيري نهايي به دانشگاه مقصد ارجاع خواهد گرديد. 

    انتقال توأم با تغيير رشته:
    درخواست دانشجو مبني بر انتقال توام با تغيير رشته، بررسي و پس از اخذ مجوزهاي لازم به دانشگاه مقصد ارسال خواهد گرديد.


    6.1.8.0
    گروه دورانV6.1.8.0