نشریات دانشگاه  
 
 
  • نشریه تخصصی دانشگاه
  •  
  • Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology
  •  
 

 
  • نشریه دانش و تحقیقات نوین و کاربردی غیر فنی در حوزه مالی، مدیریتی، اقتصادی، حسابداری و حقوقی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
  •  
  •  
  • Petroleum Business Review
  •  
 

 

 
 
 
 
 
 

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0