رشته هاي دانشگاه صنعت نفت در مقطع تحصيلات تكميلي                                                                              

  گروه آموزشي

  نام رشته تحصيلي

  مقطع

  سرفصل

  گاز

  مهندسي شيمي

  دكتري

  Download

  مهندسي فرآوري و انتقال گاز

  كارشناسي ارشد

  Download

  نفت

  مهندسي نفت

  دكتري

  Download

  مهندسي نفت ـ مخازن هيدروكربوري

  كارشناسي ارشد

  Download

  مهندسي نفت ـ حفاري

  كارشناسي ارشد

  Download

  مهندسي نفت ـ بهره برداري

  كارشناسي ارشد

  Download

  مهندسي اكتشاف

  كارشناسي ارشد

  Download

  اتوماسيون

  مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون

  كارشناسي ارشد

  Download

  مهندسي مكانيك

  مهندسي مكانيك ـ طراحي

  كارشناسي ارشد

  Download

  مهندسي مكانيك- نگهداری و پایش تجهیزات كارشناسي ارشد

  Download

  مهندسي سيستم هاي انرژي

  كارشناسي ارشد

  Download

  مهندسی عمران- مهندسی سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي

  كارشناسي ارشد

  Download

  ايمني

  HSE مهندسي ايمني ـ

  كارشناسي ارشد

  Download

  مهندسي ايمني و بازرسي فني

  كارشناسي ارشد

  Download

  علوم مالي نفت

  مالي - تأمين مالي و سرمايه گذاري در نفت و گاز

  كارشناسي ارشد

  Download

  اقتصاد و مديريت انرزي

  تجارت نفت و گاز

  كارشناسي ارشد

  Download

  مديريت مخازن هيدروكربوري

  كارشناسي ارشد

  Download

  مهندسي صنايع - مديريت پروژه

  كارشناسي ارشد

  Download

  حقوق نفت و گاز و علوم پايه

  حقوق نفت و گاز

  كارشناسي ارشد

  Download

  حسابداری حسابداری در مدیریت كارشناسي ارشد Download


  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0