معاونت پشتیبانی و عمرانی
اين معاونت مسئوليت سامان‌دهي و انجام امور مالي، اداري، پشتيباني، عمراني، حقوقي، قراردادها، ايمني و بازرسي فني دانشگاه را در قالب شش واحد سازماني مجزا عهده‌دار مي‌باشد.


    6.1.8.0
    گروه دورانV6.1.8.0