اعضای هیات علمی دانشگاه صنعت نفت
ردیف نام خانوادگی نام دانشکده گروه آموزشی پست الکترونیک صفحه خانگی تصویر
1 اچرش زاده غالب

دانشکده نفت آبادان

علوم پایه و زبان خارجه achrashzadeh@put.ac.ir
2 اسکندری هادی دانشکده نفت آبادان مهندسی بازرسی فنی eskandari@put.ac.ir
3 اکبری مجید دانشکده نفت آبادان مهندسی اکتشاف akbari@put.ac.ir
4 بهاری مقدم مهدی دانشکده نفت اهواز مهندسی نفت bahari@put.ac.ir
5 بهرامی باباحیدری مسعود دانشکده نفت اهواز مهندسی گاز m.bahrami@put.ac.ir
6 توکلی محمدی محمد دانشکده نفت تهران حسابداری mtavakoli@put.ac.ir
7 حامد محولاتی الهه دانشکده نفت آبادان علوم پایه و زبان خارجه mahvelati.e@put.ac.ir
8 حموله طوبی دانشکده نفت اهواز علوم پایه و زبان خارجه t.hamoule@put.ac.ir
9 خادم وطنی عسگر دانشکده نفت تهران اقتصاد و مدیریت انرژی akhademv@put.ac.ir
10 خاکسار منشاد عباس دانشکده نفت آبادان مهندسی اکتشاف khaksar@put.ac.ir
11 خسروی نیکو محمد رضا دانشکده نفت اهواز مهندسی گاز mr.khosravi@put.ac.ir
12 دانایی ایمان دانشکده نفت آبادان مهندسی بازرسی فنی danaee@put.ac.ir
13 دشتی نادر دانشکده نفت تهران اقتصاد و مدیریت انرژی dashti_n@put.ac.ir
14 راشد غلامرضا دانشکده نفت آبادان مهندسی بازرسی فنی g.rashed@put.ac.ir
15 رستمی مهدی دانشکده نفت تهران اقتصاد و مدیریت انرژی mrostami@put.ac.ir
16 رضوی سید عبدالله دانشکده نفت تهران اقتصاد و مدیریت انرژی srazavi@put.ac.ir
17 زرگر قاسم دانشکده نفت اهواز مهندسی نفت zargar@put.ac.ir
18 سلحشور کریم دانشکده نفت اهواز  ابزار دقیق و اتوماسیون salahshoor@put.ac.ir
19 سلطانپور سمیه دانشکده نفت اهواز علوم پایه و زبان خارجه s.soltanpour@put.ac.ir
20 سلطانی سولگانی بهرام دانشکده نفت اهواز مهندسی نفت soltani.b@put.ac.ir
21 سوداگر سینا دانشکده نفت آبادان مهندسی مکانیک sodagar@put.ac.ir
22 سیاح رحیم دانشکده نفت اهواز معارف اسلامی r.sayah@put.ac.ir
23 شادی زاده سیدرضا دانشکده نفت اهواز مهندسی نفت shadizadeh@put.ac.ir
24 شریعتی احمد دانشکده نفت اهواز مهندسی گاز shariati@put.ac.ir
25 شریفی محمد حسین دانشکده نفت آبادان مهندسی مکانیک sharifi@put.ac.ir
26 شهبازی خلیل دانشکده نفت اهواز مهندسی نفت shahbazi@put.ac.ir
27 شکراله زاده بهبهانی حسن دانشکده نفت اهواز مهندسی نفت shokrollahzadeh@put.ac.ir hassan-shokrolahzadeh-behbahani.jpg
28 شکوهی محمدرضا دانشکده نفت تهران اقتصاد و مدیریت انرژی shokouhi@put.ac.ir
29 صالحی علیرضا دانشکده نفت اهواز علوم پایه و زبان خارجه a.r.salehi@put.ac.ir
30 صالحی غلامرضا دانشکده نفت محمود آباد مهندسی سیستم های انرژی gh.salehi@put.ac.ir
31 صفارزاده حسینی صادق دانشکده نفت محمود آباد مهندسی نفت Saffarzadeh@Put.ac.ir
32 طاهری عبدالرحیم دانشکده نفت آبادان مهندسی مکانیک rahim.taheri@put.ac.ir
33 جوادی سيد محمد دانشکده نفت تهران حسابداری javadi@put.ac.ir
34 عاشوری سیاوش دانشکده نفت اهواز مهندسی نفت ashouri@put.ac.ir
35 عدالت خراسانی پدرام دانشکده نفت آبادان مهندسی مکانیک edalat@put.ac.ir
36 علیزاده عطار علیرضا دانشکده نفت آبادان مهندسی مکانیک attar@put.ac.ir
37 علیمرادی شریف آبادی عباس دانشکده نفت تهران حسابداری alimoradi@put.ac.ir
38 فتاحی مسلم دانشکده نفت آبادان مهندسی شیمی،ایمنی و حفاظت fattahi@put.ac.ir
39 فرهادی اسدالله دانشکده نفت اهواز علوم پایه و زبان خارجه farhadichem@put.ac.ir
40 قربانی لاچوانی مجید دانشکده نفت تهران حقوق نفت و گاز m.ghorbani@put.ac.ir 
41 قنبری علی محمد دانشکده نفت تهران حسابداری aganbari@put.ac.ir
42 کرد شاهین دانشکده نفت اهواز مهندسی نفت sh.kord@put.ac.ir
43 کعبی عامر دانشکده نفت آبادان علوم پایه kaabi_amer@put.ac.ir
44 متوسل محسن دانشکده نفت آبادان مهندسی شیمی،ایمنی و حفاظت motavassel@put.ac.ir
45 محبی وحید دانشکده نفت اهواز مهندسی گاز mohebbi@put.ac.ir
46 مرادی سیامک دانشکده نفت آبادان مهندسی اکتشاف moradi.s@put.ac.ir
47 مسیبی بهبهانی رضا دانشکده نفت اهواز مهندسی گاز behbahani@put.ac.ir
48 مقدسی جمشید دانشکده نفت اهواز مهندسی نفت j.moghadasi@put.ac.ir
49 منجزی مسعود دانشکده نفت اهواز علوم پایه و زبان خارجه m.monjezi@put.ac.ir
50 میریان سید مجتبی دانشکده نفت آبادان مهندسی شیمی،ایمنی و حفاظت mirian@put.ac.ir
51 نباتی محمد دانشکده نفت آبادان علوم پایه و زبان خارجه nabati@put.ac.ir
52 نیک منش سودابه دانشکده نفت آبادان علوم پایه و زبان خارجه soudabeh.nikmanesh@put.ac.ir
53 هاتفی محمدعلی دانشکده نفت تهران اقتصاد و مدیریت انرژی hatefi@put.ac.ir
54 هلالی زاده عباس دانشکده نفت اهواز مهندسی نفت helalizadeh@put.ac.ir

 

 


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0