گروه ها دانشکده
  گروه علوم پایه -
  گروه مهندسی شیمی دانشکده نفت آبادان , دانشکده نفت اهواز
  گروه مهندسی گاز دانشکده نفت آبادان , دانشکده نفت تهران
  گروه مهندسی نفت دانشکده نفت آبادان , دانشکده نفت اهواز
  گروه مهندسی مکانیک دانشکده نفت آبادان
  گروه ابزار دقیق و اتوماسیون دانشکده نفت اهواز
  گروه مهندسی ایمنی و بازرسی فنی دانشکده نفت آبادان
  گروه معارف اسلامی -
  گروه مهندسی دریایی دانشکده نفت محمود آباد
  گروه حقوق دانشکده نفت تهران
  گروه حسابداری دانشکده نفت تهران
  گروه اقتصاد و مدیریت انرژی دانشکده نفت تهران



  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0